Module Technische Ondersteuning (MTO)

Onder deze module worden de volgende taken uitgevoerd. In een gesprek kan hiervan afgeweken worden. 

 1. Het bieden van ondersteuning bij het klein onderhoud (uitgaande dat dit wordt uitgevoerd door leden van de VvE);
 2. Het uitnodigen van bedrijven en buro’s betreffende onderhoud en vervolgens vragen van offertes, het vergelijken hiervan en het voorleggen aan de ledenvergadering, gevolgd door het formaliseren hiervan, dit alles en slechts op verzoek van het bestuur;
 3. Voor punt 2 betreft het schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud van technische installaties en andere binnen het redelijke vast te stellen werkzaamheden. Controle op uitvoering van werkzaamheden berust bij een door het bestuur aan te wijzen groep van leden of lid, die voor terugkoppeling zorgen/zorgt;
 4. Het opstellen en versturen van offertes betreffende groot onderhoud tot een maximum van twee projecten per jaar; het beoordelen en vergelijken hiervan en het uitbrengen van een advies aan de vereniging; na goedkeuring het voorbereiden en vastleggen van de opdracht en communiceren hiervan;
 5. Het opnemen van klachten betreffende lekkages, liftstoring, rioleringsproblemen en assurantiewerkzaamheden;
 6. Het verstrekken van opdrachten voor reparaties van kleine schades en calamiteiten, mits vastgelegd in de begroting. In eerste instantie wordt gekeken of de problemen door de leden van de VvE kunnen worden opgelost, wanneer dit niet uitvoerbaar is wordt een extern bedrijf (bij voorkeur verbonden aan de VvE met een mantelovereenkomst) de opdracht gegeven de schade te herstellen of (in eerste instantie) deze te beperken. Bij opdrachten waarvan de kosten buiten de begroting vallen of de begroting overstijgen wordt eerst contact opgenomen met het bestuur;
 7. Het beoordelen van ingediende nota’s op juistheid. Indien correct worden deze conform de betalingstermijnen betaald en ter beschikking gesteld aan de administratief beheerder. Indien een nota niet correct is, wordt hierop actie ondernomen en vindt terugkoppeling plaats met het bestuur;
 8. Het adviseren van het bestuur betreffende de kostenposten van ‘klein onderhoud’ en dit doorgeven aan de administratief beheerder;
 9. Het terugkoppelen van afgeronde werkzaamheden en genomen stappen.

LET OP:

 • Het controleren van de uitvoering van werkzaamheden aan de hand van de door de VvE verstrekte opdracht, in welke vorm dan ook, alsmede mogelijk vervolg in geval van ingebrekestellingen of het aanvragen van arbitrage, dan wel het overdragen van genoemde zaken aan een jurist of advocaat, vallen niet onder genoemde werkzaamheden. (Indien door Hulp aan VvE’s: Module MTO+)
 • Het uitbrengen van een bouwkundig rapport ten behoeve van het beoordelen van uit te voeren onderhoud en het daarmee samenhangende MeerJarenOnderhoudsPlan behoort niet tot genoemde werkzaamheden. (Indien door Hulp aan VvE’s: Module MJOP)

Reacties zijn gesloten.