Module Administratief Beheer (MAB)

Binnen deze module worden de volgende taken uitgevoerd. In een gesprek kan hiervan uiteraard afgeweken worden.

 1. De administratie van de bijdragen van de leden van de VvE;
 2. Het vastleggen van de bijdrage per lid na wijziging, vastgesteld door de ledenvergadering;
 3. Het innen van de bijdragen*;
 4. Het signaleren van achterstanden en het ondernemen van actie hierop conform de verstrekte procedure die is bekrachtigd door de ledenvergadering;
 5. Het beheren en administreren* van alle (bank)rekeningen die de VvE ter beschikking staan;
 6. Het betalen* van alle facturen die ten laste komen van de VvE;
 7. Het innen van (niet uitbetaalde) baten die de VvE ten goede komen;
 8. De opmaak van een jaarrekening na afloop van een boekjaar (zijnde een kalanderjaar);
 9. Alle financiƫle bescheiden eenmaal per jaar aanbieden aan een door de ledenvergadering aangewezen kascontrolecommissie;
 10. Alle vragen van de kascontrolecommissie beantwoorden;
 11. Vragen vanuit de leden beantwoorden conform de ter beschikking gestelde correspondentie, notulen, verslagen en beslissingen alsook de Wet, de Akte van Splitsing, het Huishoudelijk Reglement en de gesloten overeenkomst met de VvE;
 12. Het corresponderen van wijzigingen in reglementen, bijdragen of andere door de vergadering besloten zaken;
 13. Het archiveren van alle bescheiden die betrekking hebben op de VvE. Dit geschiedt elektronisch;
 14. Het opstellen van een begroting voor het komende verenigingsjaar;

*. De VvE verstrekt HAV bankpassen, eventueel cardreaders, TAN-codes (via een ter beschikking gesteld mobiel nummer) en toegang via elektronisch bankieren tot vastgelegde (betaal- en spaar)bankrekeningnummers. Hiertoe worden aanvullende overeenkomsten ondertekend.

Reacties zijn gesloten.